Go TO Content

 Location of Villages

Chart for the area of Each Village in Jiali District
Villages area(square kilometers) Villages area(square kilometers)
Zhenshan 1.73 Lihua 0.78
Zhongren 0.98 Xinghua 1.67
Dongning 0.271 Yingding 2.39
Liu'an 2.26 Xizhou 0.983
Anxi 2.66 Zilong 3.0881
Jiannan 2.75 Sanxie 1.56
Dingbu 0.89 Min'an 2.7
Jiafu 1.45 Long'an 2.64
Zhangzhou 0.66 Hanliao 1.58
Haicheng 3.11 Tongsing 2.61
Jiahua 2.18 (Material source: Checked by Ministry of the Interior)